ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมาธิ
dot
bulletพระพุทธดำรัส
dot
กฏธรรมชาติ
dot
bulletใบไม้ในกำมือเดียวของพุทธบิดา
bulletสนามรวมกฏธรรมชาติ
dot
การศึกษา
dot
bulletมหาริชี มเหช โยคี
bulletการศึกษาที่มีจิตสำนึกเป็นฐาน
bulletการทำงานทั้งมวลของสมอง
dot
การทำสมาธิที่แท้จริงนั้นง่ายนิดเดียว
dot
bulletการล่วงพ้น
bulletการฝึกจิตแบบล่วงพ้น
bulletพื้นฐานที่ไม่เหมือนสิ่งใด
bulletพัฒนาศักยภาพของจิต
bulletส่งเสริมสุขภาพ
bulletขั้นตอนการเรียนสมาธิล่วงพ้น Transcendental Meditation
dot
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
dot
bulletMaharishi Mahesh Yogi
bulletThe origin of thought
bulletHow TM Works
bulletTotal Brain Function
bulletResearch on TM


ใบไม้ในกำมือเดียวของพุทธบิดา

 


 

     พระธรรมที่พระบรมศาสดา พระองค์ทรงตรัสรู้นั้น มีมากมายสุดที่จะคณานับ เพราะพระองค์ได้นำออกแสดงไว้ในสถานที่ต่างๆ แก่บุคคลทั่วๆ ไป ตามความเหมาะสมของสติปัญญา  เพราะพระองค์ได้แสดงพระธรรมไว้หลายๆ แห่ง หลายๆ หมวดนี่เอง ซึ่งทำให้ผู้ที่ยังไม่หลุดพ้น จึงลังเลสงสัย ในพระธรรมนั้นๆ

     พระองค์จึงมีพระเมตตาสอนธรรมเพื่อให้มนุษย์ได้รู้จักคิด รู้จักพิจารณา พระองค์จึงทรงสอนแบบสาธิตบ้าง ด้วยการกำใบไม้ไว้ในกำมือ แล้วตรัสถามภิกษุว่า ภิกษุทั้งหลายเธอเห็นใบไม้ในกำมือของตถาคตหรือไม่หนอ ภิกษุทั้งหลายได้ตอบว่า เห็นพระเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลาย ใบไม้ในกำมือตถาคตกับใบไม้ที่อยู่ในป่า ที่อยู่บนต้นนั้น อันไหนมีมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลว่า ใบไม้ที่อยู่ในป่ามีมากสุดคณานับพระเจ้าข้า แต่ใบไม้ที่อยู่ในกำมือของพระผู้มีพระภาค มีเพียงนิดเดียวพระเจ้าข้า ฉันใดก็ดี ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่ตถาคตตรัสรู้นั้นมีมากสุดคณานับเหมือนกับใบไม้ที่อยู่ในป่า ส่วนธรรมที่ตถาคตจะนำมาแสดงแก่พวกเธอนั้น มีเพียงเทียบเท่ากับใบไม้ในกำมือตถาคตเท่านั้น ตถาคตสอนพระธรรมเพื่อความดับทุกข์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น...

     คำว่าใบไม้ที่อยู่ในป่า มากมายนี้ หมายถึงกฎธรรมชาติที่ประชุมกันขึ้นมาเป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง สุดที่จะคณานับ...

 

คลิกฟังข้อความจากเสียงธรรมบรรยาย
" ใบไม้ใบเดียวของพุทธะ"

โดยพระครูไพศาลประชานุกูล
(พระอาจารย์ สมพงษ์ ฐิติสัมปันโน)
วัดเขาประตูชุมพล
ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิCopyright © 2010 All Rights Reserved.