ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมาธิ
dot
bulletพระพุทธดำรัส
dot
กฏธรรมชาติ
dot
bulletใบไม้ในกำมือเดียวของพุทธบิดา
bulletสนามรวมกฏธรรมชาติ
dot
การศึกษา
dot
bulletมหาริชี มเหช โยคี
bulletการศึกษาที่มีจิตสำนึกเป็นฐาน
bulletการทำงานทั้งมวลของสมอง
dot
การทำสมาธิที่แท้จริงนั้นง่ายนิดเดียว
dot
bulletการล่วงพ้น
bulletการฝึกจิตแบบล่วงพ้น
bulletพื้นฐานที่ไม่เหมือนสิ่งใด
bulletพัฒนาศักยภาพของจิต
bulletส่งเสริมสุขภาพ
bulletขั้นตอนการเรียนสมาธิล่วงพ้น Transcendental Meditation
dot
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
dot
bulletMaharishi Mahesh Yogi
bulletThe origin of thought
bulletHow TM Works
bulletTotal Brain Function
bulletResearch on TM


ความเป็นมา

             

  มหาริชีหรือมหาฤาษี

  เป็นนามของนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่
  ในอดีตดั่งเช่นนามของ มหาฤาษีวิศวามิตร ครูผู้มอบศิลปะ
  วิชาความรู้ต่างๆแก่ เจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
 

มหาริชี มเหช โยคี
(Maharishi Mahesh Yogi)

 

     เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ ได้นำ การศึกษาที่มีจิตสำนึกเป็นฐาน (Consciousness-Based Education) พร้อมทั้ง การปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น (Transcendental Meditation) ซึ่งเป็น สมถกรรมฐาน ที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานกว่า 5,000 ปี มาเผยแผ่สู่สังคมโลกตั้งแต่พ.ศ. 2501 - 2550

     การปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น เป็น วิธีการนำจิตล่วงพ้นเข้าสู่สมาธิ อย่างง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันรับรองผลที่เกิดขึ้นต่อ จิต กาย พฤติกรรม และสังคม มากกว่า 600 เรื่อง ในสถาบันวิจัยอิสระกว่า 200 แห่งใน 33 ประเทศ โดยเฉพาะด้านพัฒนา การทำงานทั้งมวลของสมอง (Total Brain Function) อันเป็นสภาวะที่ระบบประสาทในแต่ละส่วนทำงานประสานกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งแสดงถึงการตั้งมั่นของจิตและการเกิดสมาธิขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะ การปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น นี้

     ในปีพ.ศ. 2522 ท่านมหาริชี มเหช โยคี ได้เดินทางมาประเทศไทยและนำ การปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น ออกเผยแผ่สู่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรโดยประสงค์จะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

 

พระอาจารย์ ดร. โอชิมา โคยิ
(Rev. Dr. Oshima Koji)

     พระอาจารย์ ดร.โอชิมา โคยิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Bukkyo University มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก Maharishi European Research University ท่านได้สละชีวิตทางโลกเพื่อออกบวชตลอดขีวิตในพระพุทธศาสนา                

    

            

พระอาจารย์ ดร.โอชิมา โคยิ นำการอบรมการปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น Transcendental Meditation   สู่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในประเทศไทยและศรีลังกา   

 

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 เป็นต้นมา พระอาจารย์ ดร.โอชิมา โยิ พระภิกษุสงฆ์จากประเทศญี่ปุ่น ได้อุทิศตนต่องานด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ ร่วมกับองค์กรต่างๆของ ท่านมหาริชี มเหช โยคี และได้แนะนำ การปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในประเทศไทยเป็นจำนวนกว่า 3,000 รูป และในประเทศศรีลังกาเป็นจำนวนกว่า 1,500 รูป 

                                                

มูลนิธิมหาริชีเพื่อพระภิกษุสงฆ์
(Maharishi Foundation for Monk)

     ในปีพ.ศ. 2551 กลุ่มพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยที่ทราบถึงเจตนารมณ์และการทำงานของพระอาจารย์ ดร. โอชิมา โคยิ ได้รวมกันและจัดตั้ง มูลนิธิมหาริชีเพื่อพระภิกษุสงฆ์ ขึ้น เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของ ท่านมหาริชี มเหช โยคี และสนับสนุนการทำงานในโครงการต่างๆของ พระอาจารย์ ดร. โอชิมา โคยิ ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย
(Association of the Science of  Creative Intelligence, Thailand)    

สถาบันวิจัยมหาริชีแห่งประเทศญี่ปุ่น
(Maharishi Research Institute of Japan)   

กองทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์นานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น
(International Monk Support Fund, Japan)

    
การดำเนินงาน

สืบเนื่องจากพุทธดำรัสใน สมาธิสูตร ว่า   

 “สมาธึ ภิกขเว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ”

ซึ่งแปลว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เธอจงยังสมาธิให้เกิดเถิด 
    ผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ตามความเป็นจริง” 

 

     มูลนิธิมหาริชีเพื่อพระภิกษุสงฆ์ ให้ความสำคัญต่อการนำสมาธิเข้าสู่ระบบการศึกษาตามพระพุทธดำรัสที่ทรงประทาน และนำสมาธิเป็นฐานสู่การพัฒนาปัญญาเพื่อความหลุดพ้นในพระพุทธศาสนา โดยการสนับสนุนโครงการต่างๆ ดังนี้

1.โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีจิตสำนึกเป็นฐานสำหรับพระภิกษุสามเณร     

2.โครงการก่อสร้างที่พำนักสงฆ์และศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ

3.โครงการเตรียมเยาวชนสู่พุทธศาสนา   อาคารที่พำนักสงฆ์และศูนย์อบรมการฝึกจิตแบบล่วงพ้น

 

(ภาพถ่าย ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)   

   

<< Back

Copyright © 2010 All Rights Reserved.