“สมาธึ ภิกขเว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ”

[สํ.สฬา. ๑๘ /๑๔๗ ]

ภิกษุทั้งหลาย  เธอจงยังสมาธิให้เกิดเถิด   

ผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ตามความเป็นจริง

คลิก ด้านล่างมูลนิธิมหาริชีเพื่อพระภิกษุสงฆ์